Download | Onderneming | Koop nu | Schermafbeeldingen | Geschiedenis | Help | Hoe | Forum
Licentie & Registratie
Bandizip License Policy
How to register Bandizip
Bandizip Edition Comparison
Bandizip MSE (Microsoft Store Edition)
How to receive a receipt
Refund Policy
How to unregister Bandizip
Exclusieve functies van Bandizip Paid Edition
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
How to preview images in an archive with Bandizip
How to use Antimalware Scan on Archive
Functies en technische voorwaarden
How to zip files with Bandizip
How to unzip files with Bandizip
Hoe gebruik ik "Hier Uitpakken (Slim)"
How to split a large file into smaller files with Bandizip
Hoe Unicode-bestandsnamen gebruiken in ZIP-indeling
ZIPX-archiefformaat
7z-archiefindeling
ZPAQ archive format
Solid Compression
How to open RAR files
How to open ALZ and EGG files
Hoe gebruik ik Snel slepen en neerzetten
How to use Multi-core Compression
How to use High-speed Archiving
How to modify an archive without decompression
How to open a file in an archive without extraction
How to edit a file and save it in an archive directly
How to set a password for an archive
Versleuteling van bestandsnamen in archieven
Verplaats bestanden naar de Prullenbak tijdens het verwijderen
How to compress a file even when the file is used by another process
How to use Parallel Extraction
Expand folder tree automatically
How to prevent data corruption by safe backup
Archieftest
How to copy Zone.Identifier information for malware protection
How to change the theme color for Bandizip
How to export and import Bandizip settings
Hoe Bandizip te verwijderen
Update types
Parameters opdrachtregel
Bandizip Setup Command Line Parameters
Bandizip op Windows 10 op ARM
Probleemoplossing
How to troubleshoot when I can’t register Bandizip
How to troubleshoot when I can’t access the email account that I used to buy Bandizip
Automatische detectie van codepagina werkt niet correct.
Bandizip opent archiefbestanden automatisch wanneer ik ze download in de browser.
Een pictogram voor archieven wordt niet correct weergegeven in de Verkenner.
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip doesn’t appear
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip isn’t displayed properly
How to troubleshoot when the compression or decompression speed is too slow
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract a ZIP archive
How to troubleshoot when Mac Finder can’t extract an encrypted ZIP file
How to use a non-alphabetic language character in a password
How to test multiple archives
How to troubleshoot “The parameter is incorrect.”
How to troubleshoot when Bandizip conflicts with Sticky Notes
How to troubleshoot when I can’t open an archive in a network mapped drive
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
How to troubleshoot when bdzsfx.x86.sfx is diagnosed as malware
How to run Bandizip on Linux using Wine

Parameters opdrachtregel

Bandizip (Bandizip.exe) en de consoletoepassing (bz.exe) ondersteunen de volgende opdrachtregelparameters:


# Bandizip.exe <archive>
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archive>

Voer de standaardtaak uit die is opgegeven in Instellingen. (Opent meestal een archief.)


<command>

a Bestanden aan het archief toevoegen
x Bestanden uitpakken met volledige paden
t Integriteit van archief testen
d Bestanden verwijderen uit het archief
c Nieuw archief maken (bestaande archief met dezelfde naam overschrijven)
cd Dialoogvenster "Nieuw archief" weergeven
rn Bestanden hernoemen in archief
l Bestanden uit archief weergeven (Alleen beschikbaar op bz.exe)
/cmdfile Lees opdrachtregels van opgegeven bestand

<bcommand> Batchopdrachten

bc Meerdere bestanden / mappen comprimeren met bestaande naam,
Als bestaande archieven dezelfde naam hebben, worden (archiefnaam) (2), (archiefnaam) (3) ... gemaakt. Als er geen bestemmingsmap is opgegeven, worden de archieven gemaakt in de map waarin het originele bestanden staat.
bx Bestanden uit meerdere archieven uitpakken naar een doelmap. Als er geen bestemmingsmap is opgegeven, worden de bestanden uitgepakt in de map waarin elk archief staat.
bt Integriteit van elk archief testen.

<switches>

- Stop het parseren van de schakelaar
-l:<0...9> Stel het compressieniveau in (0: opslaan, 5: standaard, 9: maximaal)
-r- Recursieve submappen uitschakelen (standaard)
-r Recursieve submappen inschakelen
-aoa Bestaande bestanden zonder melding overschrijven
-aos Bestaande bestanden overslaan en niet overschrijven
-aou Uitgepakte bestanden automatisch hernoemen
Bijvoorbeeld naam.txt → naam (2) .txt
-sfx:"stub path" Maak een SFX-archief en stel volledige paden van SFX STUB in
(Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt)
-zopfli Gebruik Zopfil als standaard encryptie (langzaam)
-p:{password} Stel paswoord in voor archief
-o:{dir} Geef de doelmap op
Alleen met x-opdracht en batchopdrachten (bc, bx, bt)
-storeroot:<yes|no> -storeroot:yes Sla de hoofdmap op als de map op het hoogste niveau van het archief
-storeroot:no Geen hoofdmap van archief opslaan
-y Veronderstel Ja op alle vragen
Sluit (de)comprimeervensters na voltooiing van de taak als er geen fout optreedt
-ex:{list} Geef een lijst op met bestanden die moeten worden uitgesloten bij het comprimeren
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Geef tijdens het comprimeren de startmap in het archief op
(-root:top_folder)
-fmt:{fmt} Geef het archiefformaat op
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Geef de volumegrootte op
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} Stel ZIP-bestandscommentaar in
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} Geef het pad van het txt-bestand op dat als ZIP-bestandscommentaar wordt gebruikt
(-cmtfile:mycomment.txt, -cmtfile:"c:\test\my comment.txt")
-t:NN Geef het aantal CPU threads op dat wordt gebruikt bij het comprimeren
(-t:10, -t:1, -t:0)
-cp:NN Geef de codepagina op die wordt gebruikt bij het openen of uitpakken van bestanden
(Bandizip x -cp:932 japanese.zip)

Voorbeelden van beschikbare codepagina
- Chinese Simplified: 936
- Chinese Traditional: 950
- Japanese: 932
- Korean: 949
- UTF-8: 65001
-target:auto Bestanden uitpakken naar een doelmap met behulp van de functie Hier Uitpakken (Smart).
Als er geen doelmap wordt opgegeven, worden de bestanden uitgepakt naar de map waarin elk archief zich bevindt.
-target:name Pak bestanden uit naar een map met de archiefnaam in een bestemmingsmap. Als er geen bestemmingsmap is opgegeven, worden de bestanden uitgepakt naar de map met de archiefnaam in de map waarin elk van de archieven bestaat.
-date Voeg de huidige systeemtijd in het pad in. Verwijs naar de syntaxis van strftime.
⁑ Bandizip.exe c -date f:\backup\%Y\%m\Backup%Y-%m-%d_%H-%M-%S.zip c:\source\

<schakelaars> (alleen in Bandizip)

-email Comprimeer en e-mail
-target:dlg Geef een dialoogvenster weer waarin je gevraagd wordt een doelmap op te geven en pak bestanden uit naar een archiefnaammap in de doelmap.
Als er een map is opgegeven met -o, dan is dit de standaardmap van het dialoogvenster.

<switches> (Alleen beschikbaar op bz.exe)

-list:v Bij gebruik van commando l, toon de gedetailleerde informatie van de bestanden.
-list:s Bij gebruik van commando l, toon alleen de namen van de bestanden.
-consolemode:ansi Sla het uitvoer txt-bestand op in ANSI.
-consolemode:utf8 Sla het uitvoer txt-bestand op in UTF-8.

Voorbeelden

Archief openen

Bandizip.exe sample.zip

Maak een nieuw archief (overschrijven van een bestaand archief met dezelfde naam)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Bestanden toevoegen aan het archief

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Bestanden uit het archief verwijderen

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.tmp *.bak

Bestanden uitpakken naar de doelmap

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Voeg bestanden toe aan het archief, stel het wachtwoord in als Wachtw00rd, overschrijf bestaande bestanden zonder prompt en sluit het dialoogvenster.

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Bestanden uitpakken uit meerdere archieven naar één map

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Bestanden uitpakken uit meerdere archieven naar een bestemmingsmap met behulp van de functie Hier Uitpakken (Smart)

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Comprimeer meerdere mappen (a, b, c) met de naam van elke map (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Bovenste map van archief opgeven

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Nieuw archief maken

bz c test.zip test


Bestanden in archief hernoemen

Hernoem abc.txt naar xyz.txt

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Hernoem in submap abc.txt naar xyz.txt

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

Hernoem AAA.txt naar XXX.txt en BBB.txt naar YYY.txt

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Bestanden uitpakken met jokertekens

Jokertekens in bestandsnamen gebruiken om bestanden uit te pakken of archieven te testen

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Meerdere mappen afzonderlijk comprimeren

Comprimeer mappen met de naam van elke map en maak de archieven aan in de doelmap

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip

Opdrachtregels van opgegeven bestand lezen en uitvoeren

Sla lange opdrachtregels op als TXT-bestand en benoem het

Bandizip /cmdfile cmdfile.txt

Bandizip /cmdfile c:/test/cmdfile.txt

Ruimten in paden

Gebruik aanhalingstekens bij het opgeven van lange bestandsnamen of paden met spaties

Bandizip t "c:\folder name\file name.zip"

Bandizip x -o:"c:\out folder\" "c:\folder name\file name.zip"

Alleen opgegeven bestanden uitpakken

Gebruik bestandsnamen of jokertekens om bestanden op te geven die je uit het archief wilt hebben

Bandizip x sample.zip test.txt

Bandizip x sample.zip a.txt b.txt

Bandizip x sample.zip *.jpg

Bandizip x -r sample.zip *.jpg