〈 Help

Parameters opdrachtregel

Bandizip (Bandizip.exe) en de consoletoepassing (bz.exe) ondersteunen de volgende opdrachtregelparameters:


# Bandizip.exe <archive> 
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archive>

Voer de standaardtaak uit die is opgegeven in Instellingen. (Opent meestal een archief.)


<command>

a Bestanden aan het archief toevoegen
x Bestanden uitpakken met volledige paden
t Integriteit van archief testen
d Bestanden verwijderen uit het archief
c Nieuw archief maken (bestaande archief met dezelfde naam overschrijven)
cd Dialoogvenster "Nieuw archief" weergeven
rn Bestanden hernoemen in archief
l List files from archive (Only available on bz.exe)

<bcommand> Batchopdrachten

bc Meerdere bestanden / mappen comprimeren met bestaande naam,
Als bestaande archieven dezelfde naam hebben, worden (archiefnaam) (2), (archiefnaam) (3) ... gemaakt. Als er geen bestemmingsmap is opgegeven, worden de archieven gemaakt in de map waarin het originele bestanden staat.
bx Bestanden uit meerdere archieven uitpakken naar een doelmap. Als er geen bestemmingsmap is opgegeven, worden de bestanden uitgepakt in de map waarin elk archief staat.
bt Integriteit van elk archief testen.

<switches>

- Stop het parseren van de schakelaar
-l:<0...9> Stel het compressieniveau in (0: opslaan, 5: standaard, 9: maximaal)
-r- Recursieve submappen uitschakelen (standaard)
-r Recursieve submappen inschakelen
-aoa Bestaande bestanden zonder melding overschrijven
-aos Bestaande bestanden overslaan en niet overschrijven
-aou Uitgepakte bestanden automatisch hernoemen
Bijvoorbeeld naam.txt → naam (2) .txt
-sfx:"stub path" Maak een SFX-archief en stel volledige paden van SFX STUB in
ex) Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt
-zopfli Gebruik Zopfil als standaard encryptie (langzaam)
-p:{password} Stel paswoord in voor archief
-o:{dir} Geef de doelmap op
Alleen met x-opdracht en batchopdrachten (bc, bx, bt)
-storeroot:yes Sla de hoofdmap op als de map op het hoogste niveau van het archief
-y Veronderstel Ja op alle vragen
Sluit (de)comprimeervensters na voltooiing van de taak als er geen fout optreedt
-ex:{list} Geef een lijst op met bestanden die moeten worden uitgesloten bij het comprimeren
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Geef tijdens het comprimeren de startmap in het archief op
-root:top_folder
-fmt:{fmt} Geef het archiefformaat op
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Geef de volumegrootte op
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} Stel ZIP-bestandscommentaar in
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} Geef het pad van het txt-bestand op dat als ZIP-bestandscommentaar wordt gebruikt
(-cmtfile:mycomment.txt, -cmtfile:"c:\test\my comment.txt")
-t:NN Specify number of CPU threads used when compressing
(-t:10, -t:1, -t:0)

<schakelaars> (alleen in Bandizip)

-email Comprimeer en e-mail
-target:dlg Geef een dialoogvenster weer waarin je gevraagd wordt een doelmap op te geven en pak bestanden uit naar een archiefnaammap in de doelmap.
Als er een map is opgegeven met -o, dan is dit de standaardmap van het dialoogvenster.
-target:auto Bestanden uitpakken naar een doelmap met behulp van de functie Hier Uitpakken (Smart).
Als er geen doelmap wordt opgegeven, worden de bestanden uitgepakt naar de map waarin elk archief zich bevindt.
-target:name Bestanden uitpakken naar een map met de naam van een archief in een bestemmingsmap.

<switches> (Alleen beschikbaar op bz.exe)

-list:v Bij gebruik van commando l, toon de gedetailleerde informatie van de bestanden.
-list:s Bij gebruik van commando l, toon alleen de namen van de bestanden.
-consolemode:ansi Sla het uitvoer txt-bestand op in ANSI.
-consolemode:utf8 Sla het uitvoer txt-bestand op in UTF-8.

Voorbeelden

Archief openen

Bandizip.exe sample.zip

Maak een nieuw archief (overschrijven van een bestaand archief met dezelfde naam)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Bestanden toevoegen aan het archief

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Bestanden uit het archief verwijderen

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Bestanden uitpakken naar de doelmap

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Voeg bestanden toe aan het archief, stel het wachtwoord in als Wachtw00rd, overschrijf bestaande bestanden zonder prompt en sluit het dialoogvenster.

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Bestanden uitpakken uit meerdere archieven naar één map

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Bestanden uitpakken uit meerdere archieven naar een bestemmingsmap met behulp van de functie Hier Uitpakken (Smart)

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Compress multiple folders (a,b c) with the name of each folder (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Specify top-level folder of archive

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Create new archive

bz c test.zip test


Rename files in archive

Rename abc.txt to xyz.txt

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Rename in subfolder abc.txt to xyz.txt

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

Rename AAA.txt to XXX.txt and BBB.txt to YYY.txt

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Extract files using wildcards

Use wildcards in filenames to extract files or to test archives

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Compress multiple folders individually

Compress folders with the name of each, and create the archives in the destination folder

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip